Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

KraftWelle germany dílenské vozíky a nářadí.

VŠECHNY CENY JSOU VČETNĚ DPH

 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Automobil1.com s.r.o., IČ 24290050, DIČ: CZ24290050. Společnost prodávajícího je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou vedenou u rejstříkového soudu v Praze.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb., par. 53, odst.4 a 7) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Další informace pro Vás.Doporučení časopisu dTest

Setkal jsem se se stanoviskem e-shopu, že firemní zákazník na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží do 14 dní nárok nemá 

Bohužel, v tomto případě musíme dát za pravdu e-shopu. Možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů zakládá § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž se jedná o úpravu náležející ke speciálním ustanovením, které lze, v souladu s § 1810 občanského zákoníku, použít pouze v případě smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem (osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, dle § 419 občanského zákoníku).
V rámci podnikatelské činnosti máte možnost odstoupit pouze v případě, že se na zboží projeví vady, které na něm vázly již při převzetí. Dle § 2106 občanského zákoníku byste měl v případě podstatného porušení smlouvy (tedy, pokud by na věci byla vada, která Vám věc znemožňuje využívat ke stanovenému účelu) nárok na odstoupení od smlouvy, dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, dle Vaší volby. V případě nepodstatného porušení smlouvy (kdy by bylo možno věc využívat dále stanoveným způsobem - např. drobné estetické vady) by Vám vznikl nárok pouze na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny

Zákazník má právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14ti dnů od jeho převzetí.
. Právo vrácení zboží je platné za předpokladu, že je zboží vráceno zpět .Prosíme o pokud možno zabalené v původním NEPOŠKOZENÉM , BEZ ZNÁMEK NEŠETRNÉHO ROZBALENI, NEPATŘIČNĚ POLEPENÉM, ZAŠPINĚNÉM balení.Nezodpovídáme za špatné používání zboží. V případě posílaní částky na adresu složenkou je připočítáván poplatek 50kč. V případě Vašeho požadavku na storno objednávky se postupuje v souladu s nákupním řádem.(volejte neprodleně )

POKUD NĚCO VRACÍTE, VŽDY VOLEJTE . POKAŽDÉ SE DÁ DOMLUVIT NA ŘEŠENÍ.

Reklamace vyřizovat na telefonním čísle: 604 855 405. Telefonické hovory jsou zpoplatněny dle tarifů mobilních operátorů.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti Automobil1.com s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen přímo od výrobce. Zákazník bez zbytečného odkladu informuje společnost  Automobil1.com s.r.o. , pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad. Kupující, který není spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží. Blíže o převzetí dodaného zboží čtěte v obchodních podmínkách.

Uplatnění práva z odpovědnosti za vady.

1. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím a práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.
2. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, což je 24 měsíců, vyjma výrobků, u kterých je záruční doba prodloužena a tyto výrobky jsou prodlouženou zárukou označeny.
3. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí je uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Pokud zboží bude při převzetí vykazovat porušený obal či znehodnocení zásilky, kupující má právo toto zboží nepřebrat.
4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
5. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobků či při rozporu s kupní smlouvou (dále jen „reklamce") je kupující povinen prokazatelně doložit, že výrobek byl zakoupen u prodávajícího, např. dokladem o zakoupení, záručním listem, atd. Reklamace může být uplatněna např. osobně u prodávajícího, telefonicky, e-mailem, atd. Dále je nutné, aby kupující v případě reklamace výrobku předložil výrobek kompletní. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím.
6. Prodávající je povinen vyřídit řádně uplatněnou reklamaci do 30-ti dnů ode dne uplatnění, včetně odstranění vady, pokud se nedohodne se spotřebitelem na lhůtě delší. V případě, že prodávající bude reklamovaný výrobek zasílat do autorizovaného servisu, může se po dohodě se spotřebitelem prodloužit lhůta k vyřízení reklamace o 14 dní.
7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
8. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
10. Zjistí-li prodávající po přijetí reklamace výrobku, že reklamace je neoprávněná, reklamaci zamítne nebo se dohodne s kupujícím na případném odstranění vady, které si již však hradí sám kupující.
11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody z neodborného používání produktů či neodborného servisu, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
12. Záruka se vztahuje na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.
13. Záruka se nevztahuje:
1. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána,
2. na vady vzniklé instalací a použitím, které bylo v rozporu s přiloženou dokumentací k danému výrobku (návod, montážní příručka, atd.)
3. na vady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením,
4. na vady vzniklé elektrickým přepětím v rozvodné síti (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
5. na vady vzniklé nadměrným mechanickým opotřebením,
6. na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd..
14. Při nevyzvednutí vyřízené reklamace do 14-ti dnů po termínu vyřízení nebo při nevyzvednutí výrobku v případě neoprávněné reklamace, účtujeme skladné ve výši 30,- Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za skladné či za případnou opravu domluvenou s kupujícím. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

Záruční podmínky.

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem: - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Kupujícímu, který není spotřebitelem, se prodávající zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši.
Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech: - mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
- používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku. V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.
V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním nebo dodacím listě. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy  Automobil1.com s.r.o.. To platí také v případě, kdy je kupujícím spotřebitel a servisní středisko není v místě, které je v místě provozovny prodávajícího nebo v místě pro kupujícího, bližším.
Zákazník může uplatnit reklamaci osobně nebo doručením zboží poštou na adresu:
 
Automobil1.com sro

Bezručova 186

79001 Jeseník


K reklamovanému zboží prosím přiložte: kopii faktury nebo dodacího nebo záručního listu záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštou
Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy  Automobil1.coms.r.o.. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění. Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 0pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace